Hierbij wordt u uitgenodigd voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum : Maandag 13 november 2017
Locatie : clubhuis ‘De Zomp’
Aanvang : 19.30 uur

AGENDA :
1. Opening

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november 2016

3. Jaarverslagen (senioren- en jeugdafdeling)

4. Financieel verslag 2016/2017 en begroting 2017/2018
– verslag en benoeming kascommissie

5. Beleidszaken
– FC Gelre
– Kantine
– svLoil 2030

6. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster:
E. Welling NIET Herkiesbaar
R. Mos Herkiesbaar
J. Berendsen Herkiesbaar

7. Mededelingen en wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

9. Sluiting

Voor de bestuursverkiezing kunnen kandidaten worden gesteld door aanbieding van een op schrift gestelde verklaring, voorzien van de handtekeningen van tien stemgerechtigde leden, welke drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris (N. Jansen Pastoor Indenstraat, Loil) ingeleverd dient te zijn