Gedrag

Gedrag beleid SvLoil

De SvLoil hanteert voor de begeleiders (trainers/leiders/scheidsrechters/vrijwilligers) die direct betrokken zijn bij het sporten van jeugd de onderstaande gedragsregels:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(-sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Aanname beleid vrijwilligers SvLoil

Het bestuur van SvLoil vindt het belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Daarom volgt SvLoil bij het aannemen van een vrijwilliger de richtlijnen zoals deze opgesteld zijn door het NOC NSF. Voordat een vrijwilliger aan de slag kan bij de jeugd van SvLoil zullen volgende stappen genomen worden:

 1. houden van intake gesprek, waarin het beleid van SvLoil besproken wordt.
 2. controle van referenties; De vrijwilliger wordt gevraagd naar referentie, en deze worden nagetrokken.
 3. vrijwilliger kan verzocht worden om een VOT te tekenen (verklaring onderwerping tuchtrecht)
 4. aanvragen van een VOG, deze dient iedere 5 jaar opnieuw aangevraagd te worden.

 

Vertrouwenspersoon

SvLoil heeft de heer H.(Herman) Jansen als vertrouwenspersoon.

H. Jansen
Kloosterstraat 49
0316 223892

 

Maatregelen bij grensoverschrijdend gedrag

bij grensoverschrijdend gedrag wordt het betreffende lid uitgeschreven en kan aangifte gedaan worden bij de politie.
Informatie omtrent persoon en ongewenste gedrag wordt (vertrouwelijk) bewaard