ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum :  Maandag 7 november 2016
Locatie :  clubhuis ‘De Zomp’
Aanvang :  20:30 uur

           AGENDA :

   1. Opening
   2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 2 november 2015
   3. Jaarverslagen (senioren- en jeugdafdeling)
   4. Financieel verslag 2015/2016 en begroting 2016/2017
    – verslag en benoeming kascommissie
   5. beleidszaken
    – situatie rond de zomp.
    – afscheiding van triathliem.
    – situatie rond de bezuinigingen van de gemeente op onderhoud.
    – situatie rond de infill op het kunstgras.
    – voorstel voor verplichting voor draaien kantinediensten.
   6. Bestuursverkiezing
    Aftredend volgens rooster:    R. Nibbeling       Herkiesbaar
    E. Bod                 NIET Herkiesbaar
    Aftredend einde seizoen:   B. Smits (secretaris)
   7. Mededelingen en wat verder ter tafel komt
   8. Rondvraag
   9. Sluiting

 

Voor de bestuursverkiezing kunnen kandidaten worden gesteld door aanbieding van een op schrift gestelde verklaring, voorzien  van  de handtekeningen van tien stemgerechtigde leden, welke drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris (B. Smits, Wehlseweg 6, Loil) ingeleverd dient te zijn