Plannen Gemeenteraad en Wethouder gaan SvLoil hard raken.
Linksom of rechtsom gaat het gemeentelijke beleid met betrekking tot de sportaccommodaties de
SvLoil hard raken. De gemeente gaat €200.000= bezuinigen op het onderhoud van alle voetbalvelden in Montferland. Dit is een bezuiniging van 66%. Deze bezuiniging is door “onze” gemeenteraad opgedragen aan de Wethouder. Alleen is de gemeente vergeten dit bedrag op enige wijze te onderbouwd. Zij noemen het een kans voor de verenigingen. Ik zie het als angst van de gemeenteraad om aan de inwoners van Montferland te boodschap te vertellen. Dat mogen de verenigingen doen. Niemand uit de raad of uit het college kan namelijk aangeven waar dit bedrag op gebaseerd is. Wij (11 voetbalverenigingen uit Montferland) hebben heel veel inspanning geleverd om te onderzoeken wat WEL mogelijk is. De verenigingen komen tot een bezuiniging van €75.000,=. Dat is 24%!
Maar de wethouder vindt dit niet genoeg. Er zal €200.000,= bezuinigd moeten worden, immers dat is per 1-1-2018 al opgenomen in de begroting van de gemeente! Deze bezuiniging is op geen enkele wijze te begrijpen en niet te realiseren en niet uit te leggen. De enige manier die overblijft is dat alle voetballers van alle verenigingen ongeveer €50,= per jaar meer contributie moeten gaan betalen. In Loil betekent dit bijna een verdubbeling van de contributie van onze jongste leden, dus bijna 100% verhoging.

De Wethouder en gemeenteraad geven aan dat er naar “clustering” en samenwerking gekeken moet gaan worden. Zij hanteren daarbij 4á5 cirkels. Waarom? Nou er zijn 11 kernen dus 4á5 cirkels. Dat is de politiek logica. Tussen de regels door leest u dat de centralisering belangrijker is dan leefbaarheid in de (kleine) kernen……. Een verkeerde ontwikkeling voor de leefbaarheid van ons dorp.
Een aantal verenigingen voeren inmiddels gesprekken of hebben al wel een vorm van samenwerking. Zeddam en St Joris, Stokkum en VVL en het aftasten tussen ’t Peeske en de Sprinkhanen. Maar dit levert bij lange na niet de beoogde bezuiniging op. Sterker nog er zal door de gemeente veel geïnvesteerd moeten gaan worden om “clustering” te realiseren.
SvLoil kiest er voor om eerst de eigen leden aan het woord te laten, een visie te bepalen en aan de hand daarvan een goed onderbouwde en een gedragen keuze te maken voor de toekomst. Dat kost wel tijd.

SvLoil kijkt verder naar het jaar 2030
Het bovenstaande maakt mij strijdbaar, niet alleen voor onze club maar ook voor de leefbaarheid van ons dorp. Naast bovenstaande ontwikkelingen zien wij natuurlijk ook andere ontwikkelingen. De zomp (waaronder de kantine) wil de gemeente afstoten. Samen met alle verenigingen uit Loil gaan we hier iets moois van maken (als de politiek ook meewerkt). Het wordt grijzer aan de bovenkant en dunner aan de onderkant met betrekking tot onze leden. Daarom starten we met het ontwikkeling van onze toekomstvisie onder de werktitel “SvLoil 2030” waarbij onze leden onder begeleiding van de KNVB opzoek gaan naar wat SvLoil en hoe SvLoil er in 2030 uit zou moeten zien. De eerste stap in dit traject is gezet. Dit proces zal het komende jaar heel belangrijk zijn, waarbij een bijdrage van veel leden gevraagd wordt. Het doel is dat de leden gaan bepalen waarom we SvLoil zijn, wat dat dan voor de leden SvLoil inhoud. Het bestuur geeft ondersteuning aan dit proces maar zal zelf niet actief deelnemen aan dit proces. De procesbegeleider van de KNVB en een nog te installeren stuurgroep zal de leiding hebben over dit proces.
Dit proces kost tijd. Vandaar dat de uitkomst pas rond de volgende winterstop bekend zal zijn.

Gezien alle ontwikkelingen rondom en binnen SvLoil zou je kunnen denken, “het proces wordt laat opgestart”. Ik denk dat het juist nu de tijd is om het proces te starten. Contouren van de toekomst krijgen langzaam een beeld. Dat maakt het maken van een reële toekomstvisie voor de SvLoil makkelijker. De uitkomst kan en wil ik niet voorspellen, de leden komen nu zelf aan zet.

Exploitatie SvLoil haalbaar door besluit ledenvergadering
Leden hebben op de buitengewone algemene ledenvergadering van maandag 16-01-2017 voor realisatie exploitatie en dus “verplicht” draaien van kantine diensten door de seniorenteams gekozen. De exploitatie staat door tekort aan vrijwilligers onder druk. Door teruglopend aantal vrijwilligers in voor de kantine diensten, heeft het bestuur de vergadering voorgesteld om in te stemmen met het verplichten van het draaien van kantine diensten voor de senioren teams. Dit zal voor de volgende algemene ledenvergadering (november 2017) geëvalueerd worden.
Omdat het bestuur het resultaat van het proces leidend wil laten zijn is er nu nog niet voor gekozen om alle leden (of ouders) te verplichten om vrijwilligerswerk te gaan doen bij je eigen club. Binnen het bestuur is de gedachte dat als je bij SvLoil wilt voetballen het vanzelfsprekend is dat je naast zelf voetballen ook iets doet voor je club om te kunnen voetballen. Dit onderdeel van het proces vandaar dat er nu voor gekozen om het exploitatie probleem op te lossen en niet een cultuurontwikkeling in gang te zetten.
Concreet heeft de ledenvergadering unaniem(!) ingestemd met het bovengenoemde voorstel.

Keus nieuwe SvLoil shirt
Tijdens de algemene leden vergadering zijn de stemming via socialmedia en in de vergadering geteld. De uitkomst hiervan is dat de leden voor het shirt van Erima gekozen is. De volgende stap was om tot concrete afspraken te komen met de leverancier en verdere invulling te geven aan de kledinglijn van SvLoil. Helaas (nu februari 2017) is gebleken dat Erima haar offerte afspraken geen gestand kan doen. Belangrijke eis van SvLoil was en is dat het shirt voor minimaal 4 jaar leverbaar zou zijn. Erima wil alleen garantie geven tot eind van dit jaar. Voor het bestuur reden om af te zien van een overeenkomst met Erima en door te stappen naar de tweede keus Acerbis. Wordt vervolgt

Kunstgrasveld sneeuwvrij
Waar een klein clubje groot in kan zijn! Onze vrijwilligers Rob Mos, Eef Zweers en Frans Wanders, ondersteund door de andere leden van onze VUT-ploeg, hebben het kunstgrasveld sneeuwvrij gemaakt en extra onderhoud aan het kunstgrasveld gepleegd. IEDEREEN was dol enthousiast dat er bij SvLoil wel gevoetbald kon worden en bij omliggende verenigingen (ook met kunstgras) niet. Dat zet SvLoil wederom op de kaart. Leuke bijkomstigheid is dat juist verenigingen met eigen kunstgrasvelden bij ons op bezoek kwamen om te spelen omdat zij hun veld niet sneeuwvrij gemaakt hadden. TOP.

Intentieverklaring om de site
Voor het gebruik van het kunstgrasveld heeft het bestuur van SvLoil een intentieverklaring opgesteld. Hierin staan een aantal spelregels en afspraken die wij na willen streven bij het gebruik van het kunstgrasveld om de overlast in de omgeving niet onnodig te vergroten. De intentieverklaring staat op de site van SvLoil. De leden kennen als het goed is de belangrijkste punten uit de verklaring en worden geacht hierna te handelen.

ING Pitch verlengt!
Het is altijd goed om met positieve zaken af te sluiten. Naast dat onze leden de toekomst samen gaan bepalen is het onder leiding van Johnny Berendsen gelukt om de ING weer voor 3 jaar aan SvLoil te verbinden. De komende 3 seizoen krijgt SvLoil per jaar een bedrag van €15.000,= van de ING. Dit bedrag is niet vrij te besteden maar moeten we wel gebruiken voor onderwerpen die wij aangedragen hebben bij de ING. Daarbij zijn de aandachtsvelden “jeugd”, “duurzaamheid” en “vrouwenvoetbal” belangrijke aandachtspunten.

Samengevat
SvLoil leeft! En met inzet van iedereen zal dit nog jaren doorgaan…..
Mochten er na aanleiding van dit artikel vragen zijn kun je altijd contact met mij opnemen.

Tot ziens op de korenakker,
Eric Welling